ข่าวสังคม » ม.อ.ภูเก็ต เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ

ม.อ.ภูเก็ต เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ

13 มีนาคม 2018
537   0

เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นทางการ การประชุมวิชาการนานาชาติ The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดในครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Creativity from Local to Global” โดยคุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) และหัวข้อ“Importance of Visual Communication in New Global Development” โดยAsst. Prof. art. Robert Geček (Head of Department Multimedia, Design and Application, University North, Croatia) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีผู้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 36 ผลงาน จาก 8 ปะเทศ โดยแบ่งกลุ่มสาขาในการนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่มสาขาดังนี้1.Computing Theory, Technologies and Applications 2. Environmental Technology and Management 3. Hospitality and Tourism 4. International Business 5. International Language and Culture

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต (ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.) The PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 50th PSU Anniversary Celebration ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Innovations for Global Development” เป็นโอกาสดี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และให้มีการร่วมมือกันในอนาคต นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการทำข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ โดยเฉพาะสถาบันขงจื๊อ ที่จะยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยการศึกษาไทยจีน เพื่อให้มีการศึกษาในเชิงลึกด้านวัฒนธรรม ภาษา และประวัติศาสตร์ ของทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งยังมีการทำความร่วมมือกับ University North, Croatia ประเทศโคเอเชีย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีธีมการจัดงานในหัวข้อ Creativity and Innovations for Global Development ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน และร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุครบ 50 ปีในปีนี้ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมเป็นลักษณะของบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอแนวทางการทำวิจัย หรือผลงานวิจัยเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่ในงานวิจัยสายเดียวกัน ในครั้งนี้ จะมีบทคัดย่อมานำเสนอจำนวน 36 บทความจาก 8 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสลาม จีน โครเอเชีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม และไทย

นอกจากการนำเสนอของนักวิจัยข้างต้นแล้ว ยังมีการแสดงผลงานของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมกับได้รับเกียรติจากคุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต จำกัด มาเล่าให้ฟังถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดภูเก็ต กุ้งมังกรเจ็ดสี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของภูเก็ต รวมทั้งงานศิลปะในรูปแบบ Street Art ระดับโลก ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความเป็น Phuket City of Gastronomy มารังสรรค์ผลงานในเขตเมืองเก่าภูเก็ต ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก ในหัวข้อ Creativity from Local to Global นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอแนวคิดในการสื่อสารแบบใหม่ (Visual Communication) ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างมากในอนาคต ในหัวข้อ Importance of Visual Communication in New Global Development โดย Asst. prof. art. Robert Geček จาก Department of Multimedia, Design and Application, University North, Croatia

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถือว่าเป็นวิทยาเขตแรก ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติในภาคใต้ นอกจากมีพันธกิจผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรองรับหน่วยงานได้ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดภูเก็ต ยังได้ร่วมกับจังหวัดดำเนินการงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สอดรับกับนโยบายการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะในด้าน Smart City ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง สอดรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เรียกว่า “Thailand 4.0” และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยยังคงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ในปีต่อๆ ไป การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ครั้งนี้ ให้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิจัยในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป