ข่าวสังคม » เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

10 มีนาคม 2018
429   0

จังหวัดกระบี่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาตีน สนองนโยบายรัฐบาลเป็นยุค 4.0

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 มีการแสดงผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องของตลาดสีเขียว Green market สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนตามนโยบายจากรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้เป็นยุค 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความแข็งแรง และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพ ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรม เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าโดยชุมชน เมื่อปี 2559 ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านการท่องเที่ยวนำร่อง 9 จังหวัดจากทั่วประเทศ ชุมชนบ้านนาตีนเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ชัดเจน ทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมชุมชนบ้านนาตีน จึงจัดโครงการตลาดสีเขียวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ให้เป็นยุค 4.0 ภายใต้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ เน้นวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สร้างมูลค่าบนพื้นฐานความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และเศรษฐกิจโลก