แลพังงา

18 ธันวาคม 2017
7921   0

(เปิดถนนวัฒนธรรม1)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…………“ถนนวัฒนธรรมตะกั่วป่า” วันที่ 17 ธ.ค.60 บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนศรีตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า วิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิช เป็นประธานเปิดโครงการถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าและตลาดประชารัฐต้องชม โดยมี ชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ อดีต ส.ส.จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมพิธี “โครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของพังงา จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เพื่ออนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน และในปีนี้ได้ผนวกโครงการตลาดประชารัฐต้องชม

(เปิดถนนวัฒนธรรม2)

ซึ่งเป็นโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย และเชื่องโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยในรอบนี้จะมีไปถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.61” (ภาพ ขอบคุณ ธงชัย แต่สกุล)………..ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…………

เขยพังงา