ข่าวภูเก็ต » สุดยินดี อบต.อ่าวนาง รับรางวัลพระปกเกล้า

สุดยินดี อบต.อ่าวนาง รับรางวัลพระปกเกล้า

13 พฤศจิกายน 2017
266   0

อบต.อ่าวนาง รับรางวัลพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประจำปี 2560

วันอาทิตย์12 พฤศจิกายน 2560 เวลา11.00 น. นายพันคำ กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางนายประเสริฐ. วงษ์นา. รองนายก. นายวินัย. จางแสง รองนายกฯ นายก่อหนี กองข้าวเรียบ ประธานสภา นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัด อบต.อ่าวนาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 จากสถาบันพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 พร้อมกับการมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 หรือ KPI Awards 2017 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (UN) โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้มอบโล่รางวัลพระปกเกล้าให้กับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเคยได้รับรางวัล ถึง 6 ครั้ง คือใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปี 2555 ,2556,2558 และรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปี 2557 และในปี 2559 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางในการพัฒนาตำบลอ่าวนางจนได้รับรางวัลถึง 6ปีซ้อน ในปีนี้ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ โครงการอ่าวนาง เมืองสวยน้ำใส และโครงการสร้างเอกลักษณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวอ่างนาง ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ่าวนางทุกคน ทุกกลุ่ม ที่ได้ร่วมกันผลักดัน เสนอแนะการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สำเร็จผลไปได้ด้วยดี ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ขอขอบพระคุณ

ทุกๆภาคส่วน โดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำศาสนาทุกมัสยิด พี่น้องอสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาตำบลอ่าวนางให้มีความเจริญในทุกด้าน ด้วยความมุ่งมั่น.

ทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้าเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นต่อเนื่อง ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของท้องถิ่น