ข่าวสังคม » สัมมนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สัมมนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

31 ตุลาคม 2017
381   0

วันที่ 31 ต.ค.60 ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา“การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOPด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาพร้อมเพรียงกัน

การจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ประกอบการสาขาต่างๆ โดยการนำความทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้า OTOP ให้มีโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป สำหรับกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนายกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)อย่างไร ,การให้องค์ความรู้เรื่องการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ให้ได้มาตรฐาน ,มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP ,ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ,นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP ,ช่องทางตลาดประชารัฐ และกิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP เป็นต้น