แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560

29 กันยายน 2017
489   0

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา การมอบรางวัลในระดับหน่วยงาน องค์กร และระดับจังหวัด การมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต (PHUKET BRAND) และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ Best of OTOP Select 77 Experience แก่ผู้ประกอบการ OTOP การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจไล่ล่าจับจระเข้ การมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ในโครงการติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ ประจำปี 2560 โครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน โดย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ การมอบรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2560 และสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในรอบเดือนกันยายน 2560

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ