แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3)

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3)

28 กันยายน 2017
530   0

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) โดย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมด้วย โดยมี คณะสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีญัตติขอความเห็นชอบให้ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดภูเก็ต ใช้พื้นที่ห้องสำนักงานประตูเมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินงานศูนย์ประสานงานชั่วคราว ญัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ญัติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 88 โครงการ และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 รายการ ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านการอนุมัติในที่ประชุม รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่