แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ภูเก็ต

15 กันยายน 2017
578   0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าวของจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม และสมพระเกียรติ จึงแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการด้านต่างๆ จำนวน 10 ฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงข้อสั่งการจากส่วนกลาง ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงได้มีโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะเปิดลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 และมีห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนด โดยมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบและสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศร่วมกับจังหวัด ให้มีการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ในห้วงพิธีตามความเหมาะสม ในส่วนของจังหวัดให้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายมหรสพและการแสดงขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง และมอบภารกิจให้ดำเนินการ

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และปะรำพิธี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และการเผาดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ รวบรวม และจัดสรรดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหา เพาะปลูก และประดับดอกดาวเรือง คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล และคณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้ำดื่ม และต้อนรับ