แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

7 กันยายน 2017
407   0

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคใต้ในปี 2562 ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมานั้นระบบงบประมาณนอกจากจะมีงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ก็ยังมีงบพัฒนาภาคเข้ามา โดยระบบงบประมาณต่อไปจะให้ความสำคัญกับ Area หรือการตอบสนองความต้องการของพื้นที่มากขึ้น สำหรับทิศทางในอนาคตนั้นกลุ่มจังหวัดก็จะไม่มีแล้ว แต่จะมีภาคเข้ามาแทนที่ โดยภาคจะมีทั้งหมด 6 ภาค มีรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านเป็นผู้กำกับดูแลเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของแต่ละภาค ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองบอร์ดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกครั้งหนึ่ง

ในส่วนภาคใต้ มีฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1เสริมสร้างความเข้มแข็มภาคการเกษตร โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมพืชที่เป็นอัตลักษณ์และมีศักยภาพของภาค (ข้าว มะพร้าว ทุเรียน มังคุด) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย 2.เพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว โดยรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา รวมถึงพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องงการท่องเที่ยว 3.แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณ/คุณภาพ) พัฒนาระบบขนส่งน้ำและแหล่งน้ำน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ/ป่าชายเลน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4.พัฒนาเมือง

ศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาค โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม พัฒนาเมืองภูเก็ตเป็น Smart City และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพสำคัญ