แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560

2 กันยายน 2017
925   0

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการประกวดการดำเนินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา (Keep Phuket clean by our hand and heart) พิธีมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต และสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ตไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การใช้กลไกในการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อำเภอในการบริหารงานพื้นที่ การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านต่างๆ การติดตามและกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ต้นปี 2560 ในพื้นที่ต่างๆ การติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 การตรวจสอบงานอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่จังหวัด/อำเภอตั้งเป็นผู้อนุมัติ การสร้างการรับรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือโครงการต่างๆ ของรัฐ

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ งานภารกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การจัดกิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณชายหาดกะรน และพื้นที่ชายหาดอื่นๆ รวม 15 แห่ง ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น