ข่าวล่าสุด » อธิบดีกรมเจ้าท่าติดตาม สรุปผลขึ้นทะเบียนพรบ.การเดินเรือ

อธิบดีกรมเจ้าท่าติดตาม สรุปผลขึ้นทะเบียนพรบ.การเดินเรือ

2 กันยายน 2017
546   0

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุม ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 6 จังหวัด ฝั่งอันดามัน ติดตาม สรุปผลการยื่น ขออนุญาตขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 มีผู้ยื่นขออนุญาต กว่า15000 ราย

วันที่ 2 กันยายน 60 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุม ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 6 จังหวัด ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล ติดตาม สรุปผลการยื่น ขออนุญาตขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 ที่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย สรุปในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน มีผู้ยื่น ขออนุญาต รวม จำนวน กว่า 15,000 ราย

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า หลังจากนี้ เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพื้นที่จริง ว่า ถูกต้องตาม เงื่อนไขหรือไม่ ประกอบด้วย.ผู้ที่ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.2546-17 ก.พ.2517 และ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2515-23 ส.ค.2537 หากมีการแสดงหลักฐานครบถ้วน และสามารถอนุญาตได้ ก็จะมีการออกหนังสืออนุญาตให้ ส่วนผู้ที่ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2537-22 ก.พ.2560 ก็จะออกใบอนุญาตให้ แต่ต้องอยู่ในอาคารที่อยู่ใน 17 ลักษณะที่สามารถพิจารณาได้ เช่น ท่าเรือ หรือโป๊ะ สะพานข้าม ท่อหรือเคเบิล เขื่อน คานเรือ ฝายน้ำล้น โรงสูบน้ำ ปะการังเทียม ตลาดน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สังคมรับรู้ หรือมีความเป็นมาจากรุ่นสู่รุ่นแบบประมงท้องถิ่น ซึ่งประเด็นที่ 3 นี้หากไม่อยู่ในข่ายทั้ง 17 ประเภท ก็คงต้องดำเนินการทางกฎหมาย

นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุระกิจการท่องเที่ยว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เรียกร้องให้ กรมเจ้าท่า ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบการพิจารณา ออกใบอนุญาต สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ในชุมชน ต้องมีระบบกำจัด ขยะ สิ่งปฏิกูล ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และแผนการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยน ที่อยู่อาศัย เป็นที่พัก โรงแรม สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ ภายใต้ ระเบียบที่กำหนดไว้