ข่าวภูเก็ต » สภายทนายความจัดให้ความรู้กฎหมายใหม่แก่ทนายความอาสา

สภายทนายความจัดให้ความรู้กฎหมายใหม่แก่ทนายความอาสา

2 กันยายน 2017
647   0

สภายทนายความจัดให้ความรู้กฎหมายใหม่แก่ทนายความอาสา เสริมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

สภาทนายความ จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ให้แก่ทนายความอาสาสมัครและทนายความในพื้นที่ภาค 8 เสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมากขึ้น

วันที่ 2 ก.ย. ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ประธานและกรรมการสภาทนายความจังหวัด ประธานโครงการฝ่ายต่างๆ ของสภาทนายความ ทนายความอาวุโส และทนายความในพื้นที่ภาค 8 เข้าร่วมงาน

นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 กล่าวว่า สภาทนายความ ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 7 บัญญัติให้สภาทนายความมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมช่วยเหลือแนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายโดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ และในส่วนภูมิภาคแต่ละเขตศาลจังหวัดมีประธานสภาพทนายความจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายประจำจังหวัดและประจำศาลจังหวัด

การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประจำจังหวัดและจะจัดให้มีทนายความอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนั้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมสัมมนากฎหมายใหม่ในเรื่องของการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่ทนายความอาสาสมัครในพื้นที่ของภาค 8 ขึ้น ในชื่อ “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ประจำปี พ.ศ.2560

การประชุมครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนายความอาสาสมัครได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อให้ทนายความอาสาสมัครได้รับความรู้ในด้านวิชาการทางกฎหมายใหม่ในการประกอบอาชีพและการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อเตรียมและผลิตบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย