ข่าวภูเก็ต » อธิบดีฯ ลงพื้นที่ ดันโรงสกัดน้ำมัน หนุนนโยบาย 4.0 สู้ตลาดต่างประเทศ

อธิบดีฯ ลงพื้นที่ ดันโรงสกัดน้ำมัน หนุนนโยบาย 4.0 สู้ตลาดต่างประเทศ

1 กันยายน 2017
433   0

อธิบดีอุตสาหกรรมเตรียมดันโรงสกัดน้ำมันปาล์มเข้ากองทุนสนองนโยบาย 4.0 ผลิตสู้ตลาดต่างประเทศ เปิด 5 กลยุทธ์ ส่งเสริมอุตฯปาล์ม ชี้ ผู้ประกอบการ เร่งลดการสูญเสีย แนะต่อยอดสินค้าสู่อุตฯ S-Curve

วันที่ 1 กันยายน 2560 ด็อกเตอร์ พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามขบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ของบริษัท ป. พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัด ที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เตรียมกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 5 ข้อได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผลิต กลยุทธ์เสริมแกร่งด้วยการรวมกลุ่ม กลยุทธ์การสร้างความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์การส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโลโลยี

นอกจากนี้ยังเตรียมการผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 1,000 ล้านบาท และกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งภาคใต้นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่น และมีบทบาทต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่นยางพารา อาหารแปรรูป การท่องเที่ยว ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการผลักดัน มาตรการหนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล 4.0 สู่กับตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายการเติบโตและผลักดันให้เกิดบทบาทในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง

ในปี 2560 – 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์การผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพแต่ละท้องถิ่นให้มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความต้องการและศักยภาพของจังหวัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด บูรณาการแนวทางร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย

และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้จำแนกไว้ 3 ด้านคือ ด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ด้านพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ และด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการผลิตและอุตสาหกรรม

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยตอบสนองและก่อให้เกิดกลไกที่เอื้อต่อการขยายธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นการผลักดันให้แต่ละอุตสาหกรรมมีการปรับบทบาท จากการเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างมูลค่ามากยิ่งขึ้น นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างครอบคลุม เป็นการกระจายความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม