ข่าวล่าสุด » สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักสร้างรายกว่า 1 แสน

สหกรณ์จังหวัดกระบี่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักสร้างรายกว่า 1 แสน

30 สิงหาคม 2017
468   0

สหกรณ์จังหวัดกระบี่เดินหน้านโยบายรัฐบาล ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน

วันที่ 30 สิงหาคม 60 นายกิตติ พงศ์เลิศฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เดินหน้านโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มบทบาท ในฐานะผู้ซื้อพืชผล ตลอดจนการแปรรูปและการส่งออก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเฉพาะการพัฒนาวัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ รัชการที่ 9 มีส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวสู่การรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จึงได้เลือกสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการการผลิต รวบรวมและจำหน่ายผักปลอดภัย รวมไปถึงพัฒนาตลาดให้สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยการการขับเคลื่อนกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย และการนำผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานต้นแบบแหล่งผลิตและการตลาด เพื่อเสริมสร้างประการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัย ร่วมถึงการเชื่อมโยงพันธมิตรทางการตลาด

นายเทวัญ เทียนชัย อายุ 40 ปี เจ้าของฟาร์มริมเขาบ้านผักไฮโดร กล่าวว่าผักปลอดภัยหรือผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่กรีนโอก เร็ดโอก คอส ฟิลเล เรคคอรอล และบัตเตอร์เฮก โดยมีแรงจูงใจในการปลูกมาจากที่อยากจะปลูกพืชผักใหม่ๆที่ปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค ประกอบกับในปัจจุบันพืชเกษตรหลักอย่างปาล์มน้ำมันและยางพารามีราคาตกต่ำจึงได้ทดลองปลูกผักโฮโดรโพนิกปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดจนต้องขยายพื้นที่ปลูกโดยการโค่นปาล์มน้ำมันทิ้ง เพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งในพื้นที่ปลูกจำนวน 2 ไร่ สามารถสร้างรายได้กว่า 1 แสนบาทต่อเดือน มีต้นทุนในการผลิตประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้