ข่าวสังคม » ทต.ฉลองจัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

ทต.ฉลองจัดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560

29 สิงหาคม 2017
466   0

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ผู้ประกอบการร้านอาหารในตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อสม.ตำบลฉลอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อ ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุจากร้านจำหน่ายอาหาร โรงอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ส่งเสริมการจัดบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดร้าน ปรุง ประกอบให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Tast เกิดเครือข่ายการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ตำบลฉลอง

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้กล่าวว่า เชื่อว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ารับการอบรมและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหารรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในเขตตำบลฉลอง และสถานที่อื่นด้วยเช่นกัน