ข่าวสังคม » ทต.ฉลองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลองหลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง”

ทต.ฉลองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลองหลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง”

29 สิงหาคม 2017
498   0

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลองหลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง” โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบลฉลอง กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลฉลอง นางภัทรกร เนาว์ไพร นางสาวสโรชา ฮ้อเถี้ยน วิทยากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนากก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่วเสริมศักยภาพในการพัฒนาสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม พัฒนาศักยภาพให้กับสตรี เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของสตรี สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลอง เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสตรีให้เป็นที่ยอมรับ เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆด้านทั้งด้านการงานและด้านครอบครัว จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพหลังจากผ่านการอบรมในครั้งนี้