ข่าวสังคม » ทต.ฉลองจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)

ทต.ฉลองจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)

29 สิงหาคม 2017
508   0

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 โดยมี คณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง ชั้น2

โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549