แวดวง อบจ. » รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “การเตรียมตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก”

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ “การเตรียมตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก”

26 กรกฎาคม 2017
835   0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “การเตรียมตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสิริพรรณ ปถัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กมาโดยตลอด โดยเน้นให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและมีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเข้มแข็ง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการวางรากฐานพัฒนาการเด็ก โดยได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสร้างความรักความอบอุ่น และพัฒนาสมองของลูกตั้งแต่แรกเกิด ลูกได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิตด้วยการได้กินนมแม่และการโอบกอดเนื้อแนบเนื้อครั้งแรกในห้องคลอด ความรักที่ถ่ายทอดสู่ลูกจะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ไม่ทอดทิ้งลูก เลี้ยงลูกด้วยความรักความอบอุ่นทางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีสุขภาพกายแลจิตที่ดี ไม่ก่อปัญหาทางสังคมเมื่อเติบโตในอนาคต ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 30 และในมาตรฐานตำบลนมแม่ได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 แม่ที่บุตรอายุ 0-6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ผลการดำเนินงานตามข้อมูลของเด็กที่เกิดในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่ผ่านมา มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน พ.ศ.255-2559 ร้อยละ 12.25, 25.56 และ 19.95 ตามลำดับ ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.29, 5.6, และ 2.96 ตามลำดับ อัตราการตั้งครรภ์ของมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 26.00, 20.44 และ 15.04 ตามลำดับ

ดังนั้น แผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ การเตรียมตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอนามัยแม่และเด็ก ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก