ข่าวสังคม » เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

14 กรกฎาคม 2017
1006   0

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 ก.ค. 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่าย ทั้ง 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จำนวน 628 คน เข้าร่วม

ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่กระบวนการมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษามีการพัฒนาผลการทดสอบ( O-Net) ให้สูงขึ้น ตลอดทั้งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมของเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้แก่ครู เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กลุ่มสาระฯ ที่ไม่ได้สอบ O-Net ให้สูงขึ้น และเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกระษัตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการความร่วมมือด้วยนวัฒกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โดยมี ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูน ผ.ศ ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ