ข่าวเศรษฐกิจ » มอบประกาศนียบัตรเอกชนไทยไร้ทุจริตในองค์กร

มอบประกาศนียบัตรเอกชนไทยไร้ทุจริตในองค์กร

28 มิถุนายน 2017
272   0


องค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มอบประกาศนียบัตรให้ภาคเอกชนไทยไร้ทุจริตในองค์กร จำนวน 64 ราย มีบมจ.อสมท รวมอยู่ด้วย

นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ ของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โดยมีเอกชนได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้จำนวน 64 ราย ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งเอกชนเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ทำให้ปัญหาการทุจริตในระบบน้อยลง ซึ่งนายพนัส เชื่อว่า หากทุกฝ่ายไม่ยอมที่จะจ่ายสินบนในรูปแบบต่าง ๆ จะทำในระบบความโปร่งใสของประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้นได้แน่นอน

ทั้งนี้ โครงการ CAC จะมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการุทจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงกว้าง 2. ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้จากภาค เอกชนและประชาสังคม เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 3. ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบนโดยเน้นไปที่การใช้ระบบกลไกตลาดและการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ

ในการมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ได้ขึ้นรับประกาศนียบัตรด้วย โดยทาง บมจ อสมท ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และได้นำส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเสนอขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติรับรองบมจ.อสมท เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาแล้ว ดังนั้น การได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้จะทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือต่อสายตาประชาชนมากขึ้น

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ไออาร์พีซี กล่าวว่า การที่ บมจ ไออาร์พีซี ได้รับใบรับรองประกาศนียบัตรในครั้งนี้จะทำให้องค์กรไปจนถึงคณะผู้บริหารและพนักงานเป็นที่ยอมรับในสายตาของสาธารณชนมากขึ้น ดังนั้น การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตถือว่าจะทำให้การประกอบธุรกิจที่สะอาด โปร่งใส ปราศจากการผูกขาด หรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบนหมดไป

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า บมจ.ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำคัญในการประสานผลักดันภาคเอกชนไทย โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มแรก อันดับที่ 40 ที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยตั้งแต่เริ่มจัดตั้งแนวร่วมฯ ปี 2553 และดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายมาตรการแนวปฏิบัติด้านต้านทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก (แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน และตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดให้มีการต่ออายุสมาชิกทุก 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 4 เมษายน 2560

ขณะเดียวกัน ปีนี้ บริษัทได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก (Re-Certification) ของแนวร่วมปฏิบัติด้านต้านทุจริตของภาคเอกชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ครบกำหนดวันที่ 9 เมษายน 2563 ระบบการบริหารภายในบริษัท และมีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยใช้แนวทางการดำเนินงานของ CAC (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ทั้งนี้ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นระบบมีความเป็นธรรม สามารถวัดผลเป็นรูปธรรม และครอบคลุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ โดยบริษัท ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กรเป็นประจำทุกกลุ่มงานที่ลักษณะงานอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการ งาน CSR จัดให้มีระบบการจัดซื้อ ระบบการตลาด ที่มีมาตรฐานสากล