ข่าวเศรษฐกิจ » พาณิชย์เปิดโครงการพี่เลี้ยงช่วยโชวห่วยไทย

พาณิชย์เปิดโครงการพี่เลี้ยงช่วยโชวห่วยไทย

28 มิถุนายน 2017
300   0


กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ พี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก ดึงร้านค้าส่งต้นแบบที่พัฒนาแล้ว 132 ร้าน เป็นพี่เลี้ยงปรับร้านโชวห่วย 5,000 แห่งให้ทันสมัย เป็นช่องทางขายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ราคาต่ำกว่าท้องตลาด ช่วยเศรษฐกิจชุมชนและประเทศให้ดีขึ้น

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ”พี่เลี้ยงโชวห่วยช่วยคนตัวเล็ก” เป็นโครงการความร่วมมือจากภาคีพันธมิตรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ธุรกิจค้าส่งปลีกต้นแบบภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าไปพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้า ปรับภาพลักษณ์ร้านโชห่วยให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคถึงสถานประกอบการ ด้วยหลักแนวคิด สวย สะอาด สว่าง สะดวกและสบาย เน้นการให้ความช่วยเหลือแบบ”พี่ดูแลน้อง”

โครงการนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากถึงร้านค้าโชวห่วย ซึ่งเป็นธุรกิจในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ให้สามารถปรับตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบขนาดใหญ่ และร้านค้าโชวห่วยสมาชิก ซึ่งนับเป็นโมเดลการพัฒนาที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ขณะนี้มีร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาแล้วกว่า 132 ร้านค้าทั่วประเทศ และพร้อมเป็นส่วนสำคัญที่จะไปต่อยอดให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยร้านค้าต้นแบบเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าปลีกเครือข่ายขนาดเล็กจำนวน 5,000 แห่ง เข้าไปพัฒนาร้านค้า ปรับภาพลักษณ์และให้ความรู้แก่ร้านค้าปลีกหรือร้านโชวห่วยที่เป็นสมาชิก เพื่อมียอดขายที่ดีขึ้นส่งผลให้ธุรกิจท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียนได้คล่องตัวประกอบกับร้านค้าโชวห่วยทั้งหมดนี้จะเป็นที่จำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดจากผู้ผลิต สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการร้านค้าและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และโครงการนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนให้เติบโตขึ้นรวมถึงทำให้เศรษฐกิจโดยรวมระดับประเทศดีขึ้นตามไปด้วย-