ข่าวการเมือง » กกต.หวังผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาช่วยส่งเสริมปชต.

กกต.หวังผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาช่วยส่งเสริมปชต.

26 มิถุนายน 2017
672   0


กกต.จัดฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 หวังให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสากกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า(ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของสถานศึกษาที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจำนวน 100 คน

นายประวิช กลาวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจัดให้มีจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คน แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมทดแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยลูกเสืออาสากกต.ที่ไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและต่อยอดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“การปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง และการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นผู้ให้ ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งยังสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอประธานกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติลงนามและจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป