วีดีโอข่าว » โครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

โครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

24 มิถุนายน 2017
771   0

พ่อเมืองภูเก็ต นำเยาวชน ประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ย้ำสุขภาพดีไม่มีขายแต่สร้างได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและร่วมการแข่งขันวิ่งในโครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญคืออยากฝากให้ทุกภาคส่วนบูรณาการรวมการทำงานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

ในส่วนของรัฐบาลเองได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดสำหรับเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ที่จะต้องร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติดที่มีผลต่อมนุษย์และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากจะฝากให้เยาวชนทุกคนให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการเล่นกีฬานั้นจะต้องเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรงและเกิดผลดีต่อสุขภาพ เพราะสุขภาพดีไม่มีขายแต่สร้างได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกิจกรรมโครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดนั้นอยากจะให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในทุกสนามที่ทางจังหวัดจัดขึ้นได้ โดยในช่วงปลายปีงบประมาณทางจังหวัดจะจัดทำข้อมูลสถิติของเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันวิ่งใน โครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และจะมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันมากที่สุดด้วย พร้อมกันนี้อยากฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นกิจกรรมการออกกำลังกาย

และสุดท้ายขอขอบคุณเทศบาลตำบลวิชิตในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ที่ได้เห็นความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะทำให้เด็กมีโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยวิธีการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้จิตใจเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดด้วย

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นรูปแบบของกระบวนการค้ายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีแนวทางการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนได้เรียนรู้และมีกิจกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้น เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับอำเภอเมืองภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยยาเสพติดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจึงดำเนินโครงการกีฬาสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลวิชิตและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระดับปฐมวัยศึกษาจำนวน 250 คนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน 350 คนรวม 600 คน และได้รับความสนใจจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมได้บูรณาการตามแนวทางประชารัฐซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต,สถานีตำรวจภูธรวิชิต,ผู้ใหญ่บ้านในตำบลวิชิต,บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุนทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้