ข่าวภูเก็ต » ไทยเจ้าภาพประชุมร่วมสองฝ่ายแก้ปัญหาความมั่นคงแนวชายแดนไทย-เมียนมา

ไทยเจ้าภาพประชุมร่วมสองฝ่ายแก้ปัญหาความมั่นคงแนวชายแดนไทย-เมียนมา

22 มิถุนายน 2017
580   0

กองทัพไทยเจ้าภาพ เปิดเวทีประชุมคณะกรรมการ ชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 31 (RBC-31) ที่จ.ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตลอดแนวชายแดน อย่างมีเอกภาพ บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อกองทัพและประชาชนทั้งสองประเทศ

วันนี้(22 มิ.ย.) พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน(ฝ่ายไทย) และพลโท มินหน่อง ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 เป็นประธาน(ฝ่ายเมียนมา) ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ 31(RBC-31) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ตามที่กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา กองทัพภาคที่ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการในการประสานงานและการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา อย่างมีเอกภาพ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-เมียนมา ครั้งที่ 31(RBC-31) เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงที่มีอยู่ ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของการประสานประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตามแนวชายแดน ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านขบวนการก่อการร้ายและอาวุธสงคราม การแก้ไขปัญหาต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความร่วมมือต่อโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศตามแนวชายแดน

พลโท วิจักขฐ์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทย –เมียนมา อยู่ในระดับที่ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะกรรมทุกระดับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยื่อนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองฝ่ายที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปด้วยดีในทุกระดับนั้น ตลอดจนความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา ที่มีความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่างๆ มากมายที่ผ่านมานั้น ย่อมเป็นนิมิตรหมายอันดีที่บ่งบอกถึงโอกาสในการแสวงความร่วมมือในการพัฒนาประเทศร่วมกันในอนาคต ผู้บัญชาระดับสูงและตนเห็นว่าคณะกรรมการชายแดนฯ ไทย-เมียนมา ถือว่าเป็นกลไกความร่วมมือที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนให้ได้ข้อยุติในระดับพื้นที่ นอกจากนั้น คณะกรรมการชุดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นกลไกที่เชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการระดับสูงหรือ SLC กับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC สังเกตได้จากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงในแต่ละครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ไม่ว่าในด้านการทหาร เศรษฐกิจการค้า การบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ดังนั้นในการประชุมครั้งที่ 31 นี้ จึงมุ่งหวังว่าประเด็นในการหารือ จะมุ่งเน้นในเรื่องความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ อันจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งกองทัพและประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป

ด้าน พลโท มินหน่อง ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 กล่าวขอขอบคุณกองทัพไทย ที่จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 31 ที่ จ.ภูเก็ตในครั้งนี้ มีความรู้สึกอันดีที่สร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเมียนมา-ไทย ครั้งที่ 30 ที่เมืองเชียงตก ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 20-22 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา การประชุมที่ผ่านมามีข้อหารือที่ยังไม่เสร็จสิ้น หากมีบางประเด็นที่เราต้องหารือร่วมกันขอให้คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายหารืออย่างเปิดเผยและร่วมกันแก้ไขต่อไป