ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงผลงาน 2 เดือน เร่งขับเคลื่อนภูเก็ตก้าวสู่ Phuket Smart City

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงผลงาน 2 เดือน เร่งขับเคลื่อนภูเก็ตก้าวสู่ Phuket Smart City

21 มิถุนายน 2017
406   0


ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงผลงาน 2 เดือน เร่งขับเคลื่อนภูเก็ตก้าวสู่ Phuket Smart City รองรับ Thailand 4.0 เน้นเมืองท่องเที่ยวสะอาดสวยงาม

วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้เร่งขับเคลื่อนบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนให้ภูเก็ต ก้าวสู่ “เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นไข่มุกอันดามันที่มีความสวยงาม จากสภาพความเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความเป็นเมือง Smart City สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 2 เมือง ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นเมือง Smart City โดยมีแนวทางการดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก คือ การเพิ่มมาตรฐานของเมือง การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

นายนรภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนขอให้ภาครัฐดำเนินการจัดการขยะ น้ำเสีย สุนัขจรจัด และปัญหายาเสพติด เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น จึงได้มีการจัดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เน้นความยั่งยืน การสร้างจิตสำนึกโดยการจัดตั้งชมรมตาสับปะรด และติดตั้งกล้อง CCTV ส่วนปัญหายาเสพติดได้มีการนโยบายแก้ปัญหาผ่านโครงการผู้ว่าพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โครงการกีฬาสัญจรเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินงานทุก 7 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการ Phuket Smart City ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง ได้มีการจัดตั้งศุนย์ปฏิบัติการ Center Command ที่สำนักงาน ปภ. เขต 18 ติดตั้งกล้อง CCTV ที่เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดและ อปท. 8 แห่ง รวมถึงการติดตั้งระบบฟรีไวไฟ 240 จุดที่บริเวณซอยบางลาป่าตองและสะพานหิน

สำหรับการแก้ปัญหาจุดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดสารพิษจัดตั้งจุดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพที่ห้าง Big Cทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน , ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว จำหน่ายสับปะรดทุกวัน และทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรก ของเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นหลาดสวนครัว, ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ทุกวัน เริ่มวันที่ 21 มิถุนายน 2560 , หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต วันพุธ – พฤหัสบดี ของสัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน ได้ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ กล่องใส่สับปะรด

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดของถนนสาย 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งรัดโครงการก่อสร้าง ถนนสายสาคูเกาะแก้วโดยเฉพาะพื้นที่ใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อนก็ควรจะก่อสร้างก่อน มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด/ติดตั้งระบบ “Red light Camera” ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ ใน 5 จุด การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด อาทิ สามกอง,ดาราสมุทรและบางคู ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มบุคลากรในชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อระบายการจราจรโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดกลับรถ และได้ เร่งรัดให้แขวงการทางดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่สาย บ.สาคู-บ.เกาะแก้ว อย่างเร่งด่วน การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร อาทิ โครงการรถไฟรางเบา เป็นต้น

ทั้งนี้ในการดำเนินทุกโครงการจะเน้นการพัฒนาและเทคโนโลยี Phuket Smart City มาขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และ ความมั่นคง เพื่อแก้ ปัญหา ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ