ข่าวการเมือง » กกต.ชี้ร่างพ.ร.ป.กกต.ขัดรธน. 6 ประเด็น

กกต.ชี้ร่างพ.ร.ป.กกต.ขัดรธน. 6 ประเด็น

20 มิถุนายน 2017
484   0


ที่ประชุม กกต. มีมติร่างพ.ร.ป.กกต.ขัดรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น ระบุเซ็ตซีโร่ กกต.ขัดต่อมาตรา 3,26 และ 27 ในเรื่องของหลักนิติธรรม หลักนิติประเพณีที่ปฏิบัติมา ไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 15.00 น. นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีมติให้โต้แย้งใน 6 ประเด็น ที่กกต.เห็นว่าขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ คือ 1. มาตรา 11 วรรคสาม เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหา กกต. เพราะได้เขียนว่าให้คัดเลือกจากคนที่มีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์ สุจริต และเข้าใจภารกิจของ กกต.ไม่มีพฤติกรรมยอมตนอยู่ใต้อาณัติพรรคการเมือง ซึ่งถือว่าเขียนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

2. มาตรา 12 วรรคหนึ่ง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 203 วรรคท้าย ประกอบ 206 และ 222 บัญญัติไว้ 3. มาตรา 26 ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสาม 4. มาตรา 27 เรื่องอำนาจหน้าที่ของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เป็นไปตามมาตรา 224 (1)และ(2) ของรัฐธรรมนูญ

5. มาตรา 42 วรรคหนึ่งที่ให้กกต.มอบอำนาจให้เลขา หรือพนักงาน กกต.ดำเนินการเรื่องการสืบสวนสอบสวนได้ ซึ่งเป็นการเขียนเกินกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 224 วรรคสองที่บัญญัติให้กกต.มีอำนาจในการสืบสวน สอบสวน และ 6. มาตรา 70 ที่ให้กกต.ปัจจุบันพ้นตำแหน่งทั้งคณะ โดยเห็นว่าบทบัญญัตินี้ขัดต่อมาตรา 3 มาตรา 26 และ 27 ในเรื่องของหลักนิติธรรมและหลักนิติประเพณีที่ปฏิบัติมา ไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

นายภูมิพิทักษ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อ สนช.ในวันที่ 23 มิถุนายน ส่วนประเด็นร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น ที่ประชุมเพียงแต่รับทราบถึงการที่ สนช.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว รวมถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เชิญนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.ด้านพรรคการเมืองไปหารือในวันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย.) แต่ กกต.ยังไม่ได้รับร่างดังกล่าว จึงยังไม่มีความเห็นใด ๆ ในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการพิจารณาข้อโต้แย้งทั้ง 6 ประเด็นของ กกต. 5 ประเด็น กกต.มีมติด้วยเสียงข้างมาก มีเพียงประเด็นเรื่องคุณสมบัติ กกต. ที่ที่ประชุมมีมติ 3:2 โดยนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ และนายประวิช รัตนเพียร กกต. 2 เสียงข้างน้อย ที่ไม่เห็นด้วยกับการแย้ง สนช.เรื่องคุณสมบัติ เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัว