ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

17 มิถุนายน 2017
749   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต รวมถึงส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ภาคธุรกิจและเอกชน และประชาชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ร้านไทวัสดุ สาขาภูเก็ต และบนทางหลวงหมายเลข 402

ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ต นับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายได้หลักของประชาชนมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะปัญหาที่เมืองท่องเที่ยวที่มีบริบทในลักษณะเดียวกันประสบ คือ ปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งอำเภอถลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตระหนักดีว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ

เราได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่กำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด และสวยงาม พร้อมขานรับนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐเข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายเมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันนี้ ได้กำหนดกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นตาล จัดเก็บป้าย ทาสีเครื่องหมายจราจร เป็นต้น บนถนนทางหลวงหมายเลข 402”

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจและรายได้หลักของประชากรขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากปริมาณขยะมูลฝอยก็มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ฉะนั้น ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานภาครัฐต้องทำเป็นตัวอย่าง ตลอดจนการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเมืองให้สะอาด โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาเห็นคุณค่าของการสร้างเมืองให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and Heart” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในการนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สละเวลามาร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 402 เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความสะอาด สวยงาม”