ข่าวสังคม » ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ

15 มิถุนายน 2017
575   0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ตามโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกว่า 60 คน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดกระบี่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา จึงได้จัดการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์นำองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปสู่หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น จากการดำรงชีพพื้นฐานของวิถีชีวิตดั้งเดิมในสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับ โดยเป็นการปฏิบัติตนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการมองโลกเชิงระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนตลอดไป