ข่าวเศรษฐกิจ » พาณิชย์ดึงห้างใหญ่ปั้นโอทอปซีเล็กซ์

พาณิชย์ดึงห้างใหญ่ปั้นโอทอปซีเล็กซ์

12 มิถุนายน 2017
448   0

พาณิชย์ดึงโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า สมาคมโฮมช็อปปิ้ง ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ชื่อดังกว่า 30 ราย ร่วมเป็นกรรมการคัดโอทอปคุณภาพ 3-5 ดาวทั่วประเทศ 2,000 รายการ หวังเพิ่มยอด 1 แสนล้านบาท ยกระดับเป็นโอทอป ซีเล็กซ์ เพื่อโชว์ความสวยงามของสินค้าส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้สากลรู้จัก

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เชิญโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าส่ง – ค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดผลิตภัณฑ์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกว่า 30 ราย เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดสรรสินค้าโอทอปคุณภาพ 3-5 ดาว ทั่วประเทศกว่า 2,000 รายการ เพื่อยกระดับให้เป็นโอทอป ซีเล็กซ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าโอทอปของไทย พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือก Best OTOP 77 Experience ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่มีการนำเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประสบการณ์แต่ละชุมชนมาช่วยเสริมเสน่ห์ สร้างคุณค่า และความประทับใจผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจชวนติดตาม ทำให้สามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอปไทยสู่การเป็นสินค้า “โอทอปพรีเมี่ยม” ที่โดดเด่นประจำแต่ละจังหวัด โดยเรื่องราวที่มาที่ไปและประสบการณ์ของแต่ละชุมชน ถือเป็นสิ่งทรงคุณค่าสามารถสร้างความตระหนักและง่ายต่อการจดจำ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นที่จะช่วยสนับสนุนจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าให้มีความแตกต่างนำไปสู่ความทรงคุณค่าตัวสินค้า และความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์โอทอปไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ จุดประสงค์สำคัญที่ดึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้พิจารณาคัดสรรรายละเอียดคุณภาพ ข้อมูล นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์สินค้า และความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อยกระดับให้เป็นโอทอป ซีเล็กซ์ และ Best OTOP 77 Experience สินค้าโดดเด่นแต่ละจังหวัด พร้อมเตรียมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาทางธุรกิจและเซ็นสัญญาซื้อ-ขายร่วมกับผู้ผลิต เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำแนวทางการสนับสนุนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ หรือสามารถกระตุ้นความสนใจของตลาด เพื่อที่จะเกิดผลในการขยายตลาดให้เติบโต ความต้องการ หรือสามารถกระตุ้นความสนใจของตลาด เพื่อที่จะเกิดผลในการขยายตลาดให้เติบโตต่อเนื่องระยะยาว โดยกิจกรรมคัดสรรโอทอป ซีเล็กซ์ 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560  ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

อย่างไรก็ตาม จัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนลักษณะประชารัฐ เพื่อช่วยกันยกระดับศักยภาพสินค้าโอทอปของไทยที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ “พลาดไม่ได้ – ต้องซื้อ” ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตลาดสินค้าโอทอปไทยให้เข้าสู่ระดับ 100,000 ล้านบาทตามเป้าหมายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องได้รับความรวมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมคัดสรรโอทอป ซีเล็กซ์ 2017 อยู่ภายใต้ “โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560” มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนฐานรากของประเทศ โดยใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และวัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคเอกชนที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ โอกาสทางการตลาดและมีการพัฒนาผู้ประกอบการ สถานที่ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลการลงทะเบียนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560 มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปลงทะเบียน 49,585 กลุ่ม/ราย 98,436 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ร้อยละ 30.90 รองลงมากลุ่มอาหาร ร้อยละ 30.50 กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายร้อยละ 22.02 กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารร้อยละ 12.46 และกลุ่มเครื่องดื่มร้อยละ 4.12 และเชื่อว่ามูลค่าเพิ่มของสินค้ากลุ่มนี้จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้