[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
x [close]
x [close]
 • Hot News :: ข่าวภูเก็ต และ ข่าวภาคใต้
 • รวมตัวค้านให้ออกครูโรงเรียนมุสลิมวิทยา
  ข่าวภูเก็ต และ ข่าวภาคใต้ : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  รวมตัวให้คณะกรรมการมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต ระงับคำสั่งการให้นายปริญญา หรืออิบรอเหม ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ออกจากตำแหน่งเนื่องจากรุนแรงเกินไป  เมื่อเวลา 10.00  น.วันที่ 7 มี.ค.นี้ ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายรอฉาด ท่อทิพย์ กำนันตำบลป่าคลอก นายสมนึก พาที ผู้ใหญ่บ้าน ต.ไม้ขาว โต๊ะอิหม่ามหลายมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนมุสลิมจังหวัดภูเก็ตประมาณ 100 คน ได้รวมตัวกันเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิมุสลิมวิทยาภูเก็ต ระงับคำสั่งการให้นายปริญญา หรืออิบรอเหม ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ออกจากตำแหน่ง หลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลาหยุดงาน ของ อ.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-7 พ.ย.2555 ในการลาไปปฏิบัติภารกิจในฐานะคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ และติดประเมินผลการเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2555 (อ.ศ.) 1433 ตามหนังสือ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี อาศีส พิทักษ์คุมพล รุนแรงเกินไป อาจจะทำไม่ถูกตามขั้นตอนกฎระเบียบ จึงมีการรวมตัวกันยับยั้งและให้ทบทวนการให้ อ.ปริญญาพ้นจากหน้าที่ครูของโรงเรียนมุสลิมวิทยา

  สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในฐานะคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ และติดประเมินผลการเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2555 (อ.ศ.) 1433 ในครั้งนี้ ของ อ.ปริญญา ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ทำหนังสือ ที่สฬ.1853.13.08/2555 อฮ.1433 ลงวันที่ 29 สิงหาคม เรื่องขออนุมัติบุคลากรร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2555 (อฮ.1433) โดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมวิทยา ว่า ด้วยจุฬาราชมนตรี/อะมีรุ้ลฮัจย์ หรืออัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี 2555 (อฮ.1433) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยในเทศกาลฮัจย์ 2555 อฮ.1433 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้าพเจ้าจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และติดตามประเมิลผลการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกกาลฮัจย์ โดยพิจารณาเห็นว่า อ.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอาหรับ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิ์ภาพในเรื่องการประกอบพิธีฮัจย์เป็นอย่างดี จึงได้ใครขออนุมัติ ให้นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานดังกล่าว โดยเดินทางไปงานระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-7 พ.ย.2555 ในท้ายหนังสือมีลายเซ็นจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล  

  หลังจากที่ทางโรงเรียนรับหนังสือการขอตัวอ.ปริญญา ทางโรงเรียนก็ได้ออกคำสั่งที่ 70/2555 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการหยุดงานของนายปริญญา ประหยัดทรัพย์  ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ มวก.80/2555 ไม่อนุมัติให้ นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ ตำแหน่งครูโรงเรียนมุสลิมวิทยา ลาหยุดงาน ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.-7 พ.ย.2555 รวม 49 วัน เพื่อเดินทางไปทำอะมีรุ้ลฮัจย์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งให้สาเหตุว่า การลาหยุดงานของนายปริญญา ขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบุคลากรโรงเรียนมุสลิม ลงวันที่ 2 ก.ย.2549 อย่างชัดเจน แต่นายปริญญาได้ฝ่าฝืนคำสั่งและหยุดงานโดยพลการ ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย โรงเรียนมุสลิมวิทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวและให้รายงานผลสอบข้อเท็จจริงให้ทางโรงเรียนทราบเป็นการด่วน เพื่อได้ดำเนินตามขั้นตอนข้อบังคับโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการที่ที่ตรวจสอบมีจำนวน 5 คน คือ นายศรีรัช เกตุเมือง ประธานคณะกรรมการ นายวีรชาติ คะหะปานะ นายสมบูรณ์ คาวิจิตร์ นายจรูญ เชื้อฉลาด นายยุโสบ หยั่งทะเล กรรมการ และนายกิตติ อิสลาม กรรมการและเลขานุการ โดยสั่งการ ณ วันที่ 9 พ.ย. มี ดร.ศรีรัช เกตุเมือง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมุสลิมวิทยา

  ด้านนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ กล่าวว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับเชิญจากสำนักงานจุฬาราชมนตรี คณะที่เดินทางไปทำอะมีรุ้ลฮัจย์ ทั่วประเทศที่ได้รับเชิญมีเพียง 14 คน ถือว่าเป็นเกียรติของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตที่ทางสำนักงานจุฬาราชมนตรีได้เล็งเห็นว่ามีความรู้ความสามารถจึงเชิญรวมคณะเป็นเวลา 49 วัน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีการปล่อยข่าวโจมตีว่าตนได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 3,100 บาท หรือประมาณ 4 แสนกว่าบาท ตลอดการเดินทาง นั้น ถือว่าเป็นการใส่ร้ายให้ได้รับการดูถูก ดูหมิ่นเกลียดชัง ซึ่งการรวมตัวกันของพี่น้องวันนี้ มิใช่เพื่อการเรียกร้องความเห็นใจ ซึ่งทุกคนเห็นว่าตนฃัวเองเคยเป็นอาจารย์สอนที่ ร.ร.มุสลิมฯมาแล้ว 15 ปี มีลูกศิษย์ รุ่นแล้ว รุ่นเล่า แม้นว่าจะถูกให้ออกจากความเป็นครูด้วยสาเหตุที่เดินทางไปทำอะมีรุ้ลฮัจย์ ในครั้งนี้ แต่ หัวใจของก็ยังอยู่กับลูกศิษย์ ยังคงอยู่กับสถาบัน ยังคงอยู่กับครูทุกๆคน หัวใจของตนแยกไม่ออกจากโรงเรียนแห่งนี้เพราะผูกพันมากว่า 15 ปี

  ด้านนายมาโนช พันธ์ฉลาด กล่าวว่า ในการรวมตัวกันวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าการให้ที่ให้ นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยา ออกเนื่องจากสาเหตุไปทำ  อะมีรุ้ลฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามคำเชิญของสำนักงานจุฬาราชมนตรี เป็นเวลา 49 วัน รุนแรงเกินไป ความจริงหากมีความผิด จริงก็ต้องมีการลงโทษตามกฎระเบียบมิใช่มาลงโทษไล่ออกแบบนี้เลย หรือว่าลึกๆ การไล่ออกครั้งนี้มีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่า เห็นว่า อ.ปริญญา มีความรู้ความสามารถในการสอนลูกศิษย์ อยู่กับสถาบันแห่งนี้มา 15 ปี มีลูกศิษย์มากมาย ไม่เคยทำประวัติเสื่อมเสียให้สถาบัน ทุกคนที่มาเรียกร้องวันนี้ เพื่อต้องการให้คณะกรรมการมูลนิธิฯได้ทบทวนการลงโทษ ที่รุนแรงเกินไป และภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะมีการรวมตัวกันอีกครั้ง

  เข้าชม : 3290 ข่าวภูเก็ต และ ข่าวภาคใต้ 10 อันดับล่าสุด
        ระทึกพบกระเป๋าเจมส์บอนด์หน้าบิ๊กวัน
        จบด้วยดีร้องมัสยิดส่งเสียงดัง สำนักนายกฯ แจงร้องผ่านทางโทรศัพท์โรงแรมไม่มีเอี่ยว‏
        พบศพหนุ่มนิรนามถูกฆ่าโยนศพทิ้งใต้สะพาน
        รวบยกแก๊งมือปืนยิงเจ้าของที่ดิน
        รถเฉี่ยวชนนศ.ดับ
        รวบเครือข่ายค้ายาเสพติดเรือนจำของกลาง 1.5 ล้าน
        จับเรือให้บริการนักท่องเที่ยวดูปลาใต้ทะเล
        พบศพนทท.เมืองผู้ดีลอยทะเล
        พบศพเฒ่า 70 นอนตายใต้เสาไฟฟ้า
        เฒ่า 64 ฟันหนุ่มเข้าไปลักไก่ชนดับ


  ความคิดเห็นที่ 1
  ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
  คนมีอำนาจที่สั่งให้ครูปรฺิญญาออกนั่นแหละ ควรพิจารณาตัวเองลาออกเสียก่อน ก่อนที่จะถูกชาวบ้านไล่ออก
  โดย : ลูกศิษย์   ไอพี : 202.12.74.161


  ความคิดเห็นที่ 2
  เสาร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
  ไปเรื่องทางศาสนาและได้รับเชิญจากจุฬาราชมนตรี นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูง แค่ 49 วัน และส่วนหนึ่งก็อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย น่าจะดูแลนะ
  โดย : คนเมือง   ไอพี : 202.29.195.251


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :