ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด

เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด

24 พฤษภาคม 2019
279   0

เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 ที่อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วม

นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ทางสังคมที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิตจึงได้จัดทำโครงการรวมพลังชุมชนต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับความรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในเรื่องยาเสพติด รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ ค่านิยมไปในทางที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ขณะที่นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่าเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ ความเท่าทัน ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่ผิด ดังนั้น เยาวชนและประชาชนจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมาในรูปแบบและวิธีต่าง ๆ มากมาย เข้าไปสู่เยาวชนในสถานศึกษา ชุมชนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น