ข่าวภูเก็ต » วิทยาลัยเทคโนฯภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 61

วิทยาลัยเทคโนฯภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 61

9 มีนาคม 2019
286   0

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส.รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

เมื่อ 9 มีนาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 มี ดร.สันธยา ดารารัตน์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นายมนัส ชิณการณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี

 

 

 

 

นายมนัส ชิณการณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ และการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา 736 คน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 38 คน วิทยาลัยมีนโยบายสำคัญที่จะอบรมสั่งสอน และฝึกเยาวชนของชาติให้มีสติปัญญาและความสามารถสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ พัฒนาตนและสังคมได้เป็นอย่างดี ดังปรัชญาของวิทยาลัย คือ “ปัญญามี ดีต่อสังคม”

ในปีการศึกษา 2561 นี้ วิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาและครอบครัว

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น จำนวน 227 คน แบ่งเป็นระดับ ปวส. 116 คน และระดับ ปวช. 111 คน

 

 

 

 

ขณะที่นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า “ผู้ที่เรียนจบการศึกษาในสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถือว่าเป็นแรงงานในระดับกลาง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ แรงงานในระดับนี้จึงเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

แรงงานในระดับนี้เป็นแรงงานส่วนใหญ่ที่นอกจากจะมีปัญหาขาดแคลนในด้านปริมาณแล้ว ยังขาดแคลนในเชิงคุณภาพอีกด้วย  การขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพในเรื่องสมรรถนะและทัศนคติบางอย่างของแรงงาน สืบเนื่องมาจากระบบการศึกษา ทำให้แรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานยังมีปัญหาเรื่องความรู้และทักษะวิชาชีพ เป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม”

แต่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ ขอให้ภาคภูมิใจ และมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยแห่งนี้ได้จัดการศึกษาที่เสริมสร้างมรรถนะให้แก่ท่าน เพื่อให้มีความพร้อมในความรู้ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เรียน มีความสามารถทั้งการคิด วิเคราะห์ และความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่เป็นคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ทำให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ”

“และที่สำคัญผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ควรจะคำนึงถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงตนต่อไป จึงขอฝากให้ตระหนักและพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพตามที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมา” นายบัณฑูร กล่าวในที่สุด