ข่าวภูเก็ต » ม.ราชพฤกษ์ภูเก็ตซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8

ม.ราชพฤกษ์ภูเก็ตซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8

20 มกราคม 2019
862   0

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์ฯ ภูเก็ต) จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นประธานในพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นประธานมอบรางวัล “เพชรราชพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์(ศูนย์ฯภูเก็ต) เข้าร่วม

 

 

 

 

นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วย 2 คณะ และ 3 สาขาวิชา คือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวและคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯ ภูเก็ต ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 โดยได้ผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวม 8 รุ่น ในปีการศึกษา 2561 มีว่าที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รวม 150 คน ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 44 คน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 53 คน และคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 53 คน

 

 

 

 

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จประทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 มกราคม 2562  ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์