ข่าวภูเก็ต » เอ็มโอยู15 หน่วยดันผลการวิจัยสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล

เอ็มโอยู15 หน่วยดันผลการวิจัยสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล

12 มกราคม 2019
422   0

15 หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานบริหารแผนงาน(PC)เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภายใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล ดร.ดวงจันทร์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางวัลวดี ตันติกาญจ์ สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาสมุย,หน่วยงานด้านธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพยกระดับและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead Research and Innovation Program) ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศตามประเด็นที่กำหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาไทย สมาคมไทยภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมสปาสมุย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต และบริษัท บีอาร์ เมริทเทล จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานผลการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวในภาคใต้ได้รับการยอมรับพัฒนาเป็นมาตรฐานสากลยกระดับ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ