ข่าวภูเก็ต » ราชภัฏภูเก็ตพร้อมแล้วเจ้าภาพจัดประชุมระดับชาติ WUNCA 38

ราชภัฏภูเก็ตพร้อมแล้วเจ้าภาพจัดประชุมระดับชาติ WUNCA 38

14 ธันวาคม 2018
308   0

ม.ราชภัฏภูเก็ต แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 หรือ WUNCA 23-25 มกราคม 2562  

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น. (13 ธ.ค.) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 หรือ WUNCA 38 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำลังก้าวสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ตามแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2562 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์(Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2559-2574 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน อีกไม่ช้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะเป็น SMART UNIVERSITY อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือการบริการวิชาการ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล เราจะไม่เดินหน้าในสังคมดิจิทัลเพียงลำพัง เพราะเราคือ มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เราจะร่วมกันพาท้องถิ่น ชุมชน ให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต การทำงานในโลกดิจิทัลในปีที่ผ่านมามีผลงานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์ เราลงพื้นที่ทุกจังหวัดในฝั่งอันดามัน มีโครงการแก้ปัญหาความยากจน โครงการพัฒนาคุณภาพของครู การจัดการเรียนรู้โรงเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SME ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ การอบรมทักษะ ICT ให้กับประชาชน ในอนาคตเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคน นำองค์กร ให้พร้อมสำคัญการทำงานและการดำเนินชีวิตในโลกดิจิทัล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA สำนักงานคณะกรรมการการอุดมกำหนดจัดในทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เสนอขอรับการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ความพร้อมเครือข่ายสารสนเทศ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร เป็นต้น

และในครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้วิทยากรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

 

 

ด้านนายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นงานระดับชาติที่จะมีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มากกว่า 1,500 คน

การดำเนินงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในด้านสถานที่ มหาวิทยาลัยมีศูนย์ประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงาน ได้มากกว่า 2,000 คน และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้องประชุมที่มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสถานที่ ระบบแสง สี เสียง อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในระหว่างนี้คณะกรรมการดำเนินงาน ก็ยังทำงานกันเต็มที่ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 จะมีความพร้อม 100%

ส่วนทางด้าน ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการจัดงานนั้นจะเป็นไปในลักษณะของการบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันอาชีวศึกษา

 

 

 

 

 

โดยกิจกรรมในวันที่ 23 มกราคม ประกอบด้วยภาคเช้า พิธีเปิดงาน การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเสวนา Living Book “Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development” โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ,นายประชา อัศวธีระ จาก DEPA ภูเก็ต และผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาคบ่าย การบรรยายทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ และการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ณ ห้องบรรยายต่างๆ ภายในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาคค่ำ จะเป็นงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 24-25 มกราคม ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 15 หลักสูตร ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 หลักสูตร อาทิ ระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย การสร้าง Digital Signage ในองค์กรผ่านระบบเครือข่าย ด้วย Xibo MOOCs on Education : Content Development การพัฒนาระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-books) ด้วย Laravel Frameworkฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานทั้ง 3 วัน จะมีการจัดแสดง การนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 15 บริษัท

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.wanca.uni.net.th/wunca38 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์/โทรสาร 0 7652 3290 หรืออีเมล wunca38@pkru.ac.th