ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตส่งเสริมปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ ขยายแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

ภูเก็ตส่งเสริมปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ ขยายแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

14 ธันวาคม 2018
385   0

ประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติเพื่อขยายแหล่งพ่อแม่พันธุ์ตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรม “ปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ” ในโครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสม ปูดำ สู่การจัดการธรรมชาติป่าชายเลนที่ยั่งยืน โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมประมงประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง การเพาะ และอนุบาลปูทะเล ด้วยการควบคุมให้แม่พันธุ์ปูทะเลออกไข่นอกกระดอง ส่งเสริมการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การอนุบาลลูกปูทะเลให้มีอัตรารอดตาย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปูทะเลเชิงพาณิชย์

สำหรับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีระบบน้ำทะเลเข้าและออกตามธรรมชาติ เหมาะแก่การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การกระจายพันธุ์ และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง โดยพันธุ์ปูทะเลมีอายุประมาณ ๑ เดือนครึ่ง น้ำหนักตัวประมาณ 50 กรัม ขนาด ๒๐ ตัวต่อกิโลกรัม จำนวน 500 ตัว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเป็น “เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง” ของทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ถือเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างองค์ความรู้ในการบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารธรรมชาติ และการได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม