ข่าวสังคม » ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7

7 พฤศจิกายน 2018
532   0

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7 ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย ปีที่ 7” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์

 

 

 

 

นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ ‘มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย’ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย”

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันเป็นการสืบสานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม จากวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญด้านการ    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและสง่างาม เพื่อสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าว