ข่าวสังคม » เปิดนวัตวิถี ของดี บ้านสะปำ:หรอยลาสา…พามากิน @ หลาดปำ

เปิดนวัตวิถี ของดี บ้านสะปำ:หรอยลาสา…พามากิน @ หลาดปำ

23 กันยายน 2018
672   0

เปิดนวัตวิถี ของดี บ้านสะปำ:หรอยลาสา…พามากิน @ หลาดปำ

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต  เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดี บ้านสะปำ:หรอยลาสา…พามากิน @ หลาดปำ โดยมีนายเจษฏา แนบเนียน นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต จิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังวหัดภูเก็ต ข้าราชการ และประชาชน ร่วมที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวั้ดภูเก็ต

 

 

 

 

นายเจษฏา แนบเนียน นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าตามที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคนและกระจายรายได้ ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน150,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเน้นการท่องเที่ยวชุมชน วงเงินงบประมาณ 34,500 ล้านบาท โดยผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน 10,000ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และททท.4,500 ล้านบาท และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีก 20,000 ล้านบาท

กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเสนอขอรับงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 9,328,118,200 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีหรือเรีกยว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน”เป็นอย่างมาก โดยเน้นนักท่องเทื่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ ในชุมชนของตนเองและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ 20,082,500 จำนวน 18 โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณให้อำเภอเมืองภูเก็ตดำเนินการการในระดับอำเภอ จำนวน 3หมู่บ้าน คือบ้านสะปำ หมู่ที่1 ตำบลเกาะแก้ว บ้านบางคณฑี หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์และบ้านแหลมพันวา หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต ซึ่งใช้งบประมาณ 3,133,521 ล้านบาท เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่า OTOP นวัตวิถี ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงและยังเป็นการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนส เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ประกอบกับการดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นการ”ระเบิดจากข้างใน”อันจะส่งผลให้คนในชุมชน ไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน อีกทั้งครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมีการสร้างภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน การออกแบบสินค้า OTOP การบริหารจัดการข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน