ข่าวสังคม » มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา นศ.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุน 1 ล้านบาท

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา นศ.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุน 1 ล้านบาท

17 กันยายน 2018
409   0

มูลนิธิโตโยต้าฯ ปันโอกาสทางการศึกษา นศ.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุน 1 ล้านบาท

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปี 2561 จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่ นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้มี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้า ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถ กลับมาพัฒนาชุมชนรวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 1,386 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,250,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในเขตภาคใต้ครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 136 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 26 ปี เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิโตโยต้าฯ ยังมุ่งหวังให้ผู้ได้รับโอกาสส่งต่อความรู้และโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุดสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่ได้หยิบยื่นโอกาสนี้ให้แก่นักศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ได้มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งยังให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อีกทั้งเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นในต่อไป