ข่าวภูเก็ต » สภาทนายความภูเก็ตดึงประชาชนรู้กฎหมาย สร้างสังคมปลอดภัย

สภาทนายความภูเก็ตดึงประชาชนรู้กฎหมาย สร้างสังคมปลอดภัย

27 สิงหาคม 2018
311   0

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตดึงประชาชนรู้กฎหมาย สร้างสังคมปลอดภัย

 

 

นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเป็นโครงการหนึ่งใน “โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ” โดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยที่สภาทนายความได้วางแผนการเผยแพร่ทุกๆสื่อ และให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่นจัดวิทยากรไปบรรยายตามโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในรายการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย อีกทั้งยัง เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นต่างๆ เพื่อบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่เผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น สามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้อง และป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น รวมทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมตามที่จำเป็น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้หน้าที่และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทบาดหมางจากการไม่รู้กฎหมาย

 

 

 

 

นายชลสิทธิ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้แล้วยังทำหนังสือชี้แจงการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของสภาทนายความไปถึงหน่วยงานระดับสูง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอในพื้นที่ที่จะไปจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแนะนำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการทำงานซึ่งในเรื่องนี้มีบางพื้นที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับความร่วมมือด้วยดี เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป  อีกทั้งยังจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตนอกเมือง เขตอำเภอ หรือตำบลชั้นนอก เพื่อกระจายความรู้สู่ประชาชนในชนบทจริงๆ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าใจ และใช้สิทธิโดยตรง เช่นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะต้องประสบปัญหาด้านแรงงาน โดยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากร เช่นแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น และ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ จังหวัดใดมีความพร้อมและมีพื้นที่อยู่ใกล้เครือข่าย สามารถไปติดต่องานเพื่อขอดำเนินการ และนำเสนอโครงการดังกล่าวไปยังสภาทนายความเพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป