ข่าวภูมิภาค » รวมคนรัฐจัดลูกหนังสันติสุขแดนใต้

รวมคนรัฐจัดลูกหนังสันติสุขแดนใต้

2 สิงหาคม 2018
2280   0

นายสุรพล พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. นายพงษ์เทพ ไข่มุกดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส และนางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้การแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกาย เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติสุข ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ให้ประชาชน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือถึงการดำเนินงานของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรงในชุมชนอีกด้วย โดยครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราขการ นักกีฬาฟุตบอลของแต่ละทีมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสื่อมวลชนทุกแขนง กว่า500 คน เข้าร่วมในงานแถลงข่าว  ที่ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยัง จังหวัดนราธิวาส
นายสุรพล พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ฟุตบอล เป็นกิจกรรมหนึ่งของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ ดูได้จากทุกๆกิจกรรมในพื้นที่ กีฬาฟุตบอล เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนต้องจัดขึ้น เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นแระโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ยดระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล เป็นกีฬาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งจังหวัดที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรัก ภาคภูมิใจและห่วงแหนในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย
ด้านนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ เพราะทุกคนคือผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาในพื้นที่ เมื่อเราพูดถึงกิจกรรมที่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งในโลกนี้ได้มี 3 กิจกรรม คือ การท่องเที่ยว การดนตรี และการกีฬา โดยเฉพาะเรื่องของกีฬา เป็นกิจกรรมในการสร้างโอกาสแก่เยาวชนอย่างมาก สามารถสร้างอาชีพ ฐานะ และสร้างสันติสุขอย่างมั่นคง รัฐบาล โดย ศอ.บต. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ประชุมหารืออย่างต่อเนื่องว่า จะทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติสุข และปลอดภัย ดังนั้นกิจกรรมกีฬา เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสวยงาม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 16 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีตัวแทนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จำนวน 15 กลุ่ม รวม 290 ตำบลร่วมแข่งขันเพื่อชิงชัยคว้ารางวัลโดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศ 150,000 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 100,000 บาท และรองชนะเลิศลำดับที่ 4 ได้เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลตามลำดับ พร้อมกันนี้แต่ละทีมจะได้รับค่าบำรุ่งทีม 8 ทีมสุดท้ายทีมละ 10,000 บาทอีกด้วย