ข่าวภูมิภาค » ฟื้นฟูเด็กพิการชายแดนใต้

ฟื้นฟูเด็กพิการชายแดนใต้

1 สิงหาคม 2018
1823   0

         นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะพูดคุยสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวเด็กพิการเพื่อตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และประเมินร่างกายเด็กพิการที่สมควรได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์รองเท้าฝึกเดิน ภายใต้กิจกรรม  เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก”        สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี ดร.เชิดพงศ์  หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเท้าและคณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. ร่วมที่ โรงพยาบาลยะลา
           นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน การช่วยเหลือครั้งนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่เข้ามาทำงานในการปรับรองเท้าและแนะนำฟื้นฟูสภาพร่างกายของเด็ก ซึ่ง ศอ.บต. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เด็กๆที่เคยติดเตียงบางคนสามารถเดินได้แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวคือพ่อและแม่ ต้องช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับว่ามีความโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       ที่ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชน
          ด้าน ดร.เชิดพงศ์  หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเท้า กล่าวว่า อาการผิดปกติของเด็กเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความผิดปกติขณะคลอด ขณะที่ยังมีอายุน้อย ทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ซึ่งเรียกว่าสมองพิการ ในเรื่องพัฒนาการของเด็กจะมีขั้นตอนในการพัฒนาการอยู่ แต่ถ้าเด็กเมื่อถึงอายุแต่ไม่มีการพัฒนาตามเกณฑ์เราจะเรียกว่ามีพัฒนาการช้า และต้องได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้องดูศักยภาพของเด็กว่าจะสามารถพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่พัฒนาการในขั้นตอนถัดไปได้หรือไม่ ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือจาก   นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด หมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมอเด็ก เรื่องของภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งครอบครัวต้องเข้ามาร่วมในกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฝึกสอน การกายภาพเท้า และกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ บางคนอาจจะไม่สามารถจับช้อนได้ เนื่องจากมือมีอาการเกร็ง อ่อนแรง จึงจำเป็นต้องฝึกพัฒนาเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ มีความแข็งแรง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ สามารถทรงตัว ยืน เดิน การกายภาพบำบัดจะช่วยได้มาก รวมถึงนวดแผนไทย โดยในแต่ละรายจะตั้งเป้าหมายในการรักษาและมีการติดตามผลต่อไป