ข่าวภูมิภาค » ประมงสงขลา-ตานี ร้องรัฐบาลแก้กฏหมาย

ประมงสงขลา-ตานี ร้องรัฐบาลแก้กฏหมาย

1 สิงหาคม 2018
880   0

ตัวแทนชาวประมงในจังหวัดสงขลา นำโดยนายพิชัย บูรณวัฒน์ รองนายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยพี่น้องชาวประมงจังหวัดสงขลากว่า 500 คน ได้รวมตัวกันที่หน้าบริเวณศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงและเร่งแก้ไขปัญหาการออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมง
นายพิชัย บูรณวัฒน์ รองนายกสมาคมประมงสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการออกกฎหมาย พรก. กฎระเบียบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม ซึ่งชาวประมงได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำรงอาชีพประมงให้คงอยู่ แต่กฎระเบียบข้อบังคับที่ออกมาไม่สอดคล้องกับวิถีการทำประมงอย่างแท้จริง จึงทำให้การแก้ปัญหาในภาคการประมงหลายๆ ด้าน ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการทำประมงมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายภาคส่วนยังไม่ได้บูรณาการร่วมกันทำให้เกิดการเข้าใจที่ผิดพลาด ระหว่างปฏิบัติงาน แต่ส่งผลให้ชาวประมงเป็นผู้รับความผิด โดยที่ผ่านมาในการตรวจจับกุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในการตรวจตราจับกุมผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนของการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แต่กลับมุ่งเน้นในการตรวจตราการจดบันทึกเอกสาร เช่น แบบบันทึกเวลาพนักงาน, สัญญาจ้างแรงงาน, เอกสารการจ่ายค่าจ้าง, การแสดงสถานะทางบัญชีธนาคารของแรงงาน ฯลฯ ซึ่งมีอัตราโทษความผิดที่ร้ายแรง
เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับหนังสือข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งหลังจากการเข้ายื่นหนังสือจะมีการรอผลการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลภายในระยะเวลา 8 วัน หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ก็พร้อมที่จะหยุดทำการประมงเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ที่บริเวณหน้า ลาน ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ได้มีสมาชิกสมาคมเรือประมง เจ้าของเรือประมง แพปลา แม่ค้ารับซื้อปลาและผู้ประกอบธุรกิจประมง และประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประมาณ500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมพร้อมทั้งถือป้ายเขียนข้อความตำหนิรัฐบาลชุดนี้ทั้งในเรื่องกฏหมายประมง ปัญหาแรงงานต่างด้าวและอื่นๆแกมากมายแสดงออกถึงความเดือดร้อนไม่สามารถที่ออกทำการประมงได้ทำให้ธุรกิจการประมงที่ปัตตานี ขาดทุนย่อยยับ โดยมี นายภูเบศน์ จันทนิมิ นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี เป้นแกนนำครั้งนี้
ขณะเดียวกันได้ยื่นหนังสือให้แก่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตารนี ก่อนที่ทางรัฐบาลผ่านการเห็นชอบข้อกฎหมาย และระเบียบ โดยให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และขอคำตอบภายใน 7 วัน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือหยุดทำการประมงประท้วงรัฐบาลและจะดำเนินการยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะกระทำพร้อมกันทั้งสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล
สำหรับข้อเรียกร้องของชาวประมงที่จะให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยผู้แทนสมาคมประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ดังนี้ การขาดแคลนแรงงาน ขอให้ใช้ ม.83 พรก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมายและเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำบัตรซีบุ๊คได้ เพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งมีความต้องการแรงงาน จำนวน 50,000 คน และให้มาตรการเปิดใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี การซื้อเรือคืน ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบต่าง ๆของกรมสวัสดิการ ฯ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงในช่วงระยะหลัง ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพฯทำให้เกิดปัญหา ตลอดกฎต่าง ๆ ที่ออกมาเกินข้อกำหนดของอนุสัญญาต่าง ๆ กรมเจ้าท่า ขอให้เร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล้ว 5.กรมประมงขอให้แก้ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆของกรมประมงที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลาย ๆ ฉบับ PIPO ขอให้แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า – ออก เนื่องจากแต่ละหน่วยและเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติแล้วก็ตาม VMS ปัญหาค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่เรือจอด ในขณะเดียวกันสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188)
สำหรับในวันนี้นั้น ทางสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้าน และนำไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกันใน 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เช่นเดียวกัน