ข่าวเศรษฐกิจ » บ้านปู อินฟีเนอร์จี ลงนาม MOU ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมมือในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้พัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี้”

บ้านปู อินฟีเนอร์จี ลงนาม MOU ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมมือในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้พัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี้”

26 กรกฎาคม 2018
2041   0

บ้านปู อินฟีเนอร์จี ลงนาม MOU ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมมือในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้พัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี้” ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน วางระบบไมโครกริด ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้นำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อความทันสมัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก และบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในภูเก็ต เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี้”

เพื่อร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี ตอบรับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บ้านปู อินฟิเนอร์จี และภูเก็ตพัฒนาเมือง จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบไมโครกริด ด้วยการนำระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) เพื่อความทันสมัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กลยุทธ์บ้านปู Greener & Smarter บ้านปู อินฟิเนอร์จี เดินหน้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังมองหาความเป็นไปได้ในการผลักดันการใช้งานระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงาน และทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลในการร่วมผลักดันสมาร์ท ซิตี”

“ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทย มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการใช้งานพลังงานทดแทน และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งหากมีการต่อยอดได้ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาล โดยบ้านปู อินฟิเนอร์จี ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับภูเก็ตพัฒนาเมืองในการผลักดันการใช้งานพลังงานทดแทนให้แพร่หลายในจังหวัด เพื่อให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่ไม่เพียงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” 

นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) กล่าวว่า การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี ระหว่างภูเก็ตพัฒนาเมือง และบ้านปู อินฟิเนอร์จี เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันจะพัฒนาและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานแก่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตและพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ (smart city)

 

ประกอบกับบ้านปู อินฟิเนอร์จี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและการวางระบบ ถือเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องต่อแผนแม่บทการดำเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมือง ใน 4 กลุ่ม 12 เรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (Alternative electricity supply) และการจัดการพลังงานสะอาด (Green Energy) เพื่อบริหารจัดการเมืองภูเก็ตให้น่าอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืน สู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด อันจะเป็นการสร้างความมั่งคงทางพลังงานร่วมกันให้แก่จังหวัดภูเก็ต

น.ส.กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า หลังการลงนามความร่วมมือในวันนี้ ทีมงานบ้านปู อินฟิเนอร์จี จะทำงานร่วมกับภูเก็ตพัฒนาเมืองอย่างใกล้ชิดในการศึกษาและประเมินพื้นที่ๆ เหมาะต่อการใช้งานพลังงานทดแทน โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีโซลูชันด้านพลังงานที่มีเสถียรภาพ ราคาเหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานมืออาชีพ บริการครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์พื้นที่ พัฒนาระบบ ติดตั้ง และติดตามการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผนวกกับจุดแข็งของภูเก็ตพัฒนาเมืองที่รู้จักพื้นที่ และความต้องการในจังหวัดเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะสามารถร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ท ซิตี ให้เป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้