ข่าวสังคม » นายกสมาคมสตรีฯ เร่งภูเก็ตเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ กับโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ”

นายกสมาคมสตรีฯ เร่งภูเก็ตเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ กับโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ”

23 มิถุนายน 2018
583   0

นายกสมาคมสตรีฯ เร่งภูเก็ตเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ กับโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ”

 

  

 

นางอัญชลี  วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย จัดทำโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้  และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และสังคม  จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้อายุของภูเก็ต  สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2558 และคาดว่าในปี 2564 ประชากรทั้งประเทศจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร  ซึ่งเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”

 

 

 

โครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มาให้ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุของไทย ยุค Thailand 4.0  และดร.กมลพร  สกุลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 11 สุราษฎร์ธานี  ให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า  สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และตระหนักถึงคุณค่าในต้นเอง ดำรงชีวิตอยู่บนความพอเพียง และหาความสุขจากสิ่งใกล้ตัว ที่มีอยู่ เป็นอยู่ อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยาย อาทิ นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต  นายชัยยศ  ปัญญาไวย  อดีตสมาชิกวุฒิสภา  นายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายกิตติ อินทรกุล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่