ข่าวสังคม » วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษา-เครื่องกรองน้ำ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้แก่ศูนย์ศึกษาพิเศษภูเก็ต

วิทยุการบินฯ มอบทุนการศึกษา-เครื่องกรองน้ำ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้แก่ศูนย์ศึกษาพิเศษภูเก็ต

24 พฤษภาคม 2018
368   0

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) มอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ให้กับเด็กนักเรียน และมอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมโต๊ะและก้าอี้ ให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางกรองทิพย์ เอกวานิช ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค), นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต, นายไสว พรหมจินดา นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต, นายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู, พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต, คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วม

 

 

นางกรองทิพย์ ฯ ประธานคณะทำงาน กล่าวรายงานว่า มูลนิธิน่านฟ้าไทย เดิมชื่อ มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มเยาวชน ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กดังกล่าว ในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะมูลนิธิฯ เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเติบโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ในปีนี้เป็นปีที่ 11 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย ขยายโอกาส การมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการทั่วประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่าง ๆ

ร่วมกับคณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 245 ทุน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) จำนวน 155 ทุน และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคฯ จำนวน 8 ศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 1 ศูนย์ รวมเป็น 9 ศูนย์ จำนวน 90 ทุน

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในส่วนศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท

นายสมศักดิ์ฯ ประธานในการมอบทุน กล่าวว่า แม้วิทยุการบินฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มิได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือสังคมโดยตรง แต่ก็มีเจตนารมณ์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมูลนิธิน่านฟ้าไทย ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนให้มีศักยภาพทางการศึกษาฯ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพราะเชื่อมั่นในการศึกษาว่าสามารถพัฒนาคนได้

 

 

การที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการศึกษา เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต การดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ จะไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ หากวิทยุการบินฯ ไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธา พนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์สมทบทุนให้มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการประสานงาน รวมทั้งร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เด็ก ๆ ที่ได้รับทุนในวันนี้มีกำลังใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ชีวิตสามารถดำเนินชีวิตเช่นเด็กปกติ ตนขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

ในโอกาสนี้ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ยังได้มอบ เครื่องกรองน้ำ พร้อมโต๊ะและก้าอี้ รวมมูลค่า 30,000 บาท ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ไว้ใช้งานต่อไปด้วย