ข่าวสังคม » ภูเก็ตจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นำบริการภาคเกษตรเข้าถึงประชาชน

ภูเก็ตจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นำบริการภาคเกษตรเข้าถึงประชาชน

24 พฤษภาคม 2018
200   0

จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิต ทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้ ,ดร.ชัยอนันนท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ,นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
  
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการและแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงโดยบูรณาการความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ จากหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่เกษตรกรไว้ ณ จุดเดียว มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ถึงที่ ดังนั้นขอให้เกษตรกรได้นำความรู้ที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แต่ละคลินิกไปใช้พัฒนาด้านอาชีพและพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในไร่นา เพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืนอันจะเกิดผลดีต่อตนเอง และชุมชน และประเทศชาติต่อไป และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกะทู้ ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ การบริหารจัดการให้การจัดงานในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างดี 
 
ด้านนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิต ทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามแผนปกติของจังหวัด (ไตรมาสที่ 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 ในส่วนของ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อ.กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยได้บูรณาการกับโครงการเทศบาลสัญจรครั้งที่ 4/2561 โดยมีกิจกรรมและคลินิกให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ ภายหลังการกล่าวเปิดงาน  นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการให้บริการของคลินิกต่าง ๆ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย