ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดอบรมให้ความรู้ชาวประมงอันดามันยกระดับมาตรฐานสู่ชาวประมง 4.0

ภูเก็ตจัดอบรมให้ความรู้ชาวประมงอันดามันยกระดับมาตรฐานสู่ชาวประมง 4.0

14 พฤษภาคม 2018
215   0

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดอบรมให้ความรู้ชาวประมงพื้นบ้านตามโครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ ชาวประมง 4.0 

 

 

 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0 โดยมีองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านประจำจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม จำนวน 80 คน 
 
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสภาพปัจจุบันระบบนิเวศน์ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการทำประมงที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งหากยังไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างถูกวิธีและยั่งยืนจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประมงของไทยตั้งแต่ระดับประมงพื้นบ้านไปจนถึงการทำประมงระดับอุตสาหกรรม เช่น อัตราสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง สัตว์น้ำที่จับได้ในขนาดเล็กและความเสื่อมโทรมของแหล่งทำการประมง นำไปสู่การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้ IUU เป็นต้นจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้นำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบกับการส่งออกสัตว์น้ำของประเทศ ส่งผลต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรลดลงหรือไม่สามารถส่งออกได้ และขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรการยกระดับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 
จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมให้ความรู้กับ องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้านการประมงส่งเสริมให้ชาวประมงได้เรียนรู้การทำประมงแบบดั้งเดิมไปสู่การทำประมงแบบสมัยใหม่สมาร์ทฟาร์มมิ่งที่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมก่อให้เกิดการทำประมงอย่างรับผิดชอบเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ยกระดับเป็นชาวประมง 4.0 หรือ สมาร์ท ฟิชเชอร์แมนโดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วยเรื่องข้อกฎระเบียบและกฏหมายที่ชาวประมงควรรู้เพื่อการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านและการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านการตรวจเรือ และหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือโดยวิทยากร จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
 
จังหวัดภูเก็ตมีองค์กรเครือข่ายประมงพื้นบ้านจำนวน 33 ชุมชน การอบรมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านทะเลอันดามันมีการทำประมงแบบรับผิดชอบเข้าสู่มาตรฐานสากลมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก้าวสู่การเป็นชาวประมง 4.0 หรือฟิชเชอร์แมนอย่างแท้จริง ทั้งนี้กภายหลังกล่าวเปิด การอบรม นายประกอบวงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านที่ ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรชุมชน บางเทา ลายัน  คลองปากบางป่าตอง บ้านพาราและ บ้านเกาะแก้ว