ข่าวภูเก็ต » kick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต

kick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต

11 พฤษภาคม 2018
223   0

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีkick off เปิดประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gate Way) ท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ,นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง ,เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเก็ต,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าว่า ตามที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายใช้ประตูเมืองภูเก็ต(Phuket Gateway) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีภูเก็ต ซึ่งได้มีกิจกรรมการเปิดตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่ายโอท๊อปวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน ร้านอาหารชุมชน / การเปิดการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นในการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยวพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ / การปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สงวนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรและร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนและเป็นการเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเครือข่ายโอท๊อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารชุมชนรวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิธีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนและร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนโดยจัดให้มีโครงการท่องเที่ยวชุมชนและตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ตดำเนินการในลักษณะการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน
จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต จะพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อจากประตูเมืองภูเก็ต ไปยังแหล่งเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีประตูเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการซึ่งจะดำเนินการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) ระยะทาง 419 เมตร
นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และชุมชน จัดทำการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เชื่อมต่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน นักท่องเที่ยวและประชาชน มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การปลูกป่าชายเลน ,พายเรือคายัคชมธรรมชาติป่าชายเลน ,ชมฟาร์มกุ้งล็อบสเตอร์ และชมธนาคารปูม้า เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย