ไม่มีหมวดหมู่ » ชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์

ชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์

10 พฤษภาคม 2018
508   0

นักท่องเที่ยวหลั่งไหล่เข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง และตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ด้วยงบ ประมาณ 500 ล้านบาท

วันที่ 10 พ.ค. 61 นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง หมู่ที่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เนื่องจากความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม นอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีพุทธสถาน ตามจุดต่างๆหลายจุดด้วยกัน ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา อย่างเช่น องค์พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก กว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว นอกเหนือจากพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ที่มีการก่อสร้างที่สวยงาม ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชม พุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง ไม่ต่ำกว่า 100 คน

วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 111 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา วัดมหาธาตุวชิรมงคล สร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2483 ปัจจุบัน พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เป็น เจ้าอาวาส มี พระภิกษุจำพรรษา จำนวน 17 รูป สามเณร จำนวน 3 รูป แม่ชี จำนวน 15 คน

พระราชวชิรากร เจ้าอาวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ธรรม – บาลี ของพระภิกษุสามเณรของวัดและพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจ ที่จะศึกษาความสำคัญของวัด

ในปี พ.ศ. 2545 ชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นสถานที่จรรโลงพระพุทธศาสนา โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่าง ๆ โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ของมูลนิธิกาญจนบารมี โดยอยู่ในแผนการดำเนินงานโดรงการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ลำดับที่ 13ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 5๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์